Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Talentomat s.r.o.

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť. Všetky internetové činnosti Talentomat s.r.o., sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť Talentomat s.r.o zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve jej internetových stránok.

Ochrana osobných údajov je pre Talentomat s.r.o. dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme. Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme žiadnym tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ. Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom je spoločnosť Talentomat s.r.o. so sídlom Martinček 139, 034 95 Martinček, Slovenská republika a to v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. Prevádzkuje webové stránky v rámci týchto domén: helenapriesolova.sk, spokojna.sk

Aké údaje uchovávame ?

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ intertenu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke.

V prípade zákazníkov, ktorí si objednali kúpu tovaru, alebo poskytnutie služieb uchovávame nasledujúce údaje: meno, priezvisko, rod (ak nám ho poskytnete), emailovú adresu, telefónné číslo, dátum narodenia, adresu bydliska.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje ?

Osobné údaje spracovávame za účelom :
a) personalizovania ponuky – vami poskytnuté informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám

b) zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate

c) Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby

d) Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií. Transakciou sa pre účely tohto bodu rozumie aj realizácia tzv. Check-in.

e) Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.

f) Na spracovávanie marketingových účelov – zasielanie newsletteru – Vaše osobné údaje ( e-mail a meno) pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu. Na základe oprávneného záujmu predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky.

g) Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď. niektorých našich akciách – školeniach, seminároch a tréningoch vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži účastníkom online kurzu ku zhliadnutiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mena účastníkov, jedine, že by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov o bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej stretej strane.

Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s Talentomat s.r.o. a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť

Vždy, keď Talentomat s.r.o. spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva Talentomat s.r.o., kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u Talentomat s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Talentomatu s.r.o. Talentomat s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať, aby Talentomat s.r.o. obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme Talentomat s.r.o. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, Talentomat s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak Talentomat s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať na emailovej adrese spokojna@helenapriesolova.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu

Ak sa domnievate, že Talentomat s.r.o. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUP

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu, registrácie sa na seminári a ďalších služieb, ktoré Vám poskytujeme. Talentomat s.r.o. spracovaním vašich objednávok a požiadaviek prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vašej služby

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.
* platobné informácie a história platieb,
* informácie o objednávke.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu.

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 5 rokov od posledného nákupu.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETING

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou. S cieľom optimalizovať vašu interakciu s Talentomat s.r.o. vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky a personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo

* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet u Talentomat s.r.o., budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

* Meno
* Adresa
* Vek
* História nákupov a návštev seminárov
* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby. Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo spoločnosti Talentomat s.r.o.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, Talentomat s.r.o. vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.
V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET u Talentomat s.r.o.

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť so spoločnosťou Talentomat s.r.o.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu na stránkach Talentomat s.r.o. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
* dátum narodenia,
* rod,
* krajina,
* nastavenia účtu,
* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď vám vytvoríme účet u Talentomat s.r.o. Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a Talentomat s.r.o. vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet u Talentomat s.r.o.
Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Budeme vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo
sa neprihlásite po dobu 2 rokov. Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Talentomat s.r.o., s napísaním na adresu Talentomat s.r.o., Martinček 139, 03495 Martinček, Slovensko. Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Prečo používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov. Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci spoločnosti Talentomat s.r.o. Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby Talentomat s.r.o. mohla plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad na kontrolu, či ste sa prihlásili.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Talentomat s.r.o. neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

ĎALŠIE VYHLÁSENIA

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť Talentomat s.r.o. odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti Talentomat s.r.o. bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť Talentomat s.r.o. nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na všetky stránky, ktoré spravuje spoločnosť Talentomat s.r.o. a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti Talentomat s.r.o., na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti Talentomat s.r.o. si buďte tohto vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Sprostredkovatelia

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľ predpokladá sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb týmto sprostredkovateľom:

Youcanbookme Ltd
Adresa: Youcanbookme Ltd, Bedford I-Kan, 38 Mill St, Bedford MK40 3HD, Spojené Kráľovstvo
Zásady ochrany osobných údajov YouCanBookMe nájdete tu:
https://youcanbook.me/privacy

Google Inc.
Adresa: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov DigiStore24 nájdete tu:
https://policies.google.com/privacy

Facebook Ireland Ltd
Adresa: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
Zásady ochrany osobných údajov Facebook nájdete tu:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram
Adresa: 1 Hacker Way, Menlo Park
, CA 94025.
Zásady ochrany osobných údajov Instagram nájdete tu:
https://help.instagram.com/519522125107875

FAPI Business s.r.o.
Adresa: Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno
Zásady ochrany osobných údajov FAPI nájdete tu: https://fapi.cz/wp-content/uploads/2019/01/Ochrana-osobnich-udaju.pdf

The Rocket Science Group, LLC

Adresa: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Zásady ochrany osobných údajov The Rocket Science Group, LLC nájdete tu: https://mailchimp.com/legal/

Alpha Digital Marketing LLC

Adresa: Alpha Digital Marketing LLC, Office 10, First Floor, Sharjah Media City, Sharjah, VAE, Sharjah, UAE

Zásady ochrany osobných údajov Alpha Digital Marketing LLC nájdete tu: https://app.mentortools.com/privacy-policy

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

Právna klauzula

Obsah ponuky

Informácie na tejto webovej stránke sú všeobecného charakteru a boli vytvorené za účelom prezentácie spoločnosti Talentomat s.r.o. záujemcom z radov používateľov Internetu. Talentomat s.r.o. neručí za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Vylúčené sú preto akékoľvek požiadavky vzťahujúce sa na náhradu škody materiálneho alebo myšlienkového charakteru, ktoré by vznikli využitím alebo nevyužitím poskytovaných informácií, prípadne použitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nedokáže úmyselné alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobené zavinenie zo strany Talentomat s.r.o. Všetky zverejnené ponuky sú otvorené a nezáväzné. Talentomat s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, doplňovať alebo odstrániť časti jednotlivých stránok alebo kompletnú ponuku, alebo ich zverejňovanie dočasne prerušiť alebo definitívne ukončiť.

Odkazy na cudzie stránky

Talentomat s.r.o. neručí za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy (linky), ktoré obsahujú tieto stránky a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. Ručenie za obsah týchto stránok by nadobúdalo účinnosť výlučne v tom prípade, ak by Talentomat s.r.o. poznala protizákonnosť obsahu týchto stránok a bolo by technicky možné ich využívaniu návštevníkmi stránky zabrániť.
Talentomat s.r.o. týmto vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu na stránku jej nie je známy žiadny nelegálny obsah stránok, na ktoré odkaz ukazuje. Na aktuálnu a budúcu podobu obsahu alebo dodržanie autorského zákona stránok, na ktoré odkaz smeruje alebo ďalších asociovaných stránok nemá Talentomat s.r.o. v žiadnom prípade vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu týchto stránok, ktorý by bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy do zriadených kníh návštevníkov, diskusných fór, mailinglistov a pod.
Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto podávaných informácií, ručí iba vlastník stránky, na ktorú bolo odkazované a nie Talentomat s.r.o.

Autorské právo

Talentomat s.r.o. sa snaží vo všetkých publikovaných materiáloch dbať o to, aby nepoužívala grafické dokumenty, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, podliehajúce cudziemu copyrightu a ak to nie je možné, jasne upozorňuje na autorské práva príslušného materiálu.
Talentomat s.r.o. si vyhradzuje právo copyrightu na všetky ňou vytvorené materiály. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie grafických a zvukových dokumentov, videosekvencií a textov nie je bez výslovného súhlasu Talentomat s.r.o. povolené.

Ochrana údajov

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), potom je uvedenie týchto údajov používateľom výhradne dobrovoľné. Bližšia špecifikácia ochrany osobných údajov je uvedená v odkaze Ochrana osobných údajov.

Právna účinnosť tejto klauzuly

Túto klauzulu treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo z časti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, obsah a platnosť zvyšných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.